HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NĂM 2020

GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Viện Toán học, VAST – Chủ tịch HĐGT

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện John von Neumann, ĐHQG – HCM

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ- Địa chất

GS. Guy Thwaites, Đơn vị nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU)

GS.TS. Châu Văn Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

GS.TS Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

GS.TS. Nguyễn Thục Quyên, Trường Đại học California, Santa Barbara, Mỹ