HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2024

THIẾU TƯỚNG. GS.TS. TRẦN XUÂN NAM

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

PGS.TS. NGUYỄN HỒNG SƠN

PHÓ TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

GS.TS. ĐẶNG ĐỨC ANH

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

GS.TS. LÊ HUY BẮC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

GS.TS. NGUYỄN HỮU ĐỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – ĐHQGHN

GS.TS. VŨ CÔNG GIAO

VIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ PHÁP LUẬT – LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

GS.TS. ĐOÀN NHƯ HẢI

VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VAST

Su,Khaoco_PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh

GS.TS. NGUYỄN THỊ HẠNH

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Dinh nho Hao

GS.TSKH. ĐINH NHO HÀO

VIỆN TOÁN HỌC – VAST

TS. NGUYỄN TRỌNG HIỀN

PHÒNG THÍ NGHIỆM SỨC ĐẨY PHẢN LỰC (JPL) – NASA – HOA KỲ

HĐ Văn hóa - PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền

GS.TS. NGUYỄN THỊ HIỀN

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐHQGHN

GS.TS. LÊ QUỐC HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

GS Nguyen Quoc Hung

GS.TS. NGUYỄN QUỐC HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

800px-DKN

GS.TS. NGUYỄN ĐỨC KHƯƠNG

TRƯỜNG KINH DOANH IPAG – CỘNG HÒA PHÁP

GS.TS Nguyen Huu Minh

GS.TS. NGUYỄN HỮU MINH

VIỆN NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI – VASS

Tamly,Giaoduc_GS.TS Huỳnh Văn Sơn

GS.TS. HUỲNH VĂN SƠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyen Van Tuyen

GS.TS. NGUYỄN VĂN TUYẾN

VIỆN HÓA HỌC – VAST

Nguyen Van Lap

GS.TS. NGUYỄN VĂN LẬP

VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH – VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÂY NGUYÊN – VAST

Guy Thwaites

GS.TS. GUY THWAITES

ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG ĐẠI HỌC OXFORD TẠI VIỆT NAM (OUCRU)

Philippe_Papin_2

GS.TS. PHILIPPE PAPIN

VIỆN KHẢO CỨU CAO CẤP PHÁP