HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NĂM 2018

GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Viện Toán học, VAST – Chủ tịch HĐGT

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn, Học viện Quân y

GS.TS. Lê Thanh Hòa, Viện Công nghệ Sinh học, VAST

PGS.TS Nguyễn Quốc Hưng, Trường Đại học Việt Đức

GS.TS. Châu Văn Minh, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

GS.TS. Phan Văn Tân, Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện John von Neumann, ĐHQG – HCM

GS.TS. Nguyễn Thục Quyên, Trường Đại học California, Hoa Kỳ

GS.TS. Pierre Darriulat, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, VAST