HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NĂM 2015

GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam – Chủ tịch HĐGT

GS.TS. Nguyễn Xuân Phúc, Viện Khoa học Vật liệu, VAST

GS.TS. Châu Văn Minh, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VAST)

GS.TS. Đặng Quang Á, Viện Công nghệ Thông tin, VAST

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

GS.TS. Trần Trọng Hòa, Viện Địa chất, VAST

PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

GS.TS. Vũ Hà Văn, Trường Đại học Yale, Hoa Kỳ

GS.TS. Pierre Darriulat, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học & Công Nghệ