HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NĂM 2014

GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam – Chủ tịch HĐGT

GS.TS. Đặng Quang Á, Viện Công nghệ Thông tin, VAST

GS.TS. Nguyễn Xuân Phúc, Viện Khoa học Vật liệu, VAST

GS.TS. Châu Văn Minh, VAST

GS.TS. Trần Trọng Hòa, Viện Địa chất, VAST

PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (KHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội 

PGS.TS Phạm Chí Vĩnh, Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

PGS.TS. Lê Thanh Hòa, Viện Công nghệ Sinh học, VAST

GS.TS. Ngô Bảo Châu, Trường Đại học Chicago, Hoa Kỳ

GS.TS. Pierre Darruilat, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ