HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NĂM 2019

GS.TSKH Ngô Việt Trung, Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (VAST) – Chủ tịch HĐGT 

GS.TS Nguyễn Đức Chiến, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

PGS.TS Nguyễn Lĩnh Toàn, Học viện Quân y

GS.TS Lê Thanh Hòa, Viện Công nghệ Sinh học, VAST 

PGS.TS Nguyễn Quốc Hưng, Trường Đại học Việt Đức 

GS.TS Châu Văn Minh, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

GS.TS Phan Văn Tân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

GS.TSKH Hồ Tú Bảo, Viện John von Neumann, ĐHQG – HCM 

GS.TS Đàm Thanh Sơn, Trường Đại học Chicago, Hoa Kỳ 

GS.TS Pierre Darriulat, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, VAST