HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NĂM 2016

TS. Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN – Chủ tịch HĐGT

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

GS.TSKH. Đinh Dũng, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh, Viện Cơ học, VAST

GS.TS. Đặng Đức Anh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Dương Tấn Nhựt, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

GS.TS. Phan Văn Tân, Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

GS.TS. Nguyễn Hải Nam, Trường Đại học Dược Hà Nội

PGS.TS. Đoàn An Hải, Trường Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ

GS.TS. Pierre Darriulat, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam