HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NĂM 2021

GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Viện Toán học, VAST – Chủ tịch HĐGT

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện John von Neumann, ĐHQG – HCM

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ- Địa chất

GS. Pierre Darriulat, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

GS.TS. Châu Văn Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

GS.TS Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

GS.TS.  Henry Nguyen. T, Trường Đại học Missouri, Colombia, Mỹ