HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NĂM 2017

TS. Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN – Chủ tịch HĐGT

GS.TSKH. Đinh Dũng, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh, Viện Cơ học, VAST

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

PGS.TS. Dương Tấn Nhựt, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

GS.TS. Phan Văn Tân, Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện Hóa học, VAST

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh, Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

GS.TS. Trịnh Xuân Thuận, Trường Đại học Virginia, Hoa Kỳ

GS.TS. Pierre Darriulat, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, VAST