GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2017

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG CHÍNH

PGS.TS. NGUYỄN SUM

TOÁN HỌC

Nguyen Sum, 2015. On the Peterson hit problem. Advances in Mathematics, Vol. 274, 432–489.

GS.TS. PHAN THANH SƠN NAM

HÓA HỌC

Giao H. Dang, Thinh T. Dang, Dung T. Le, Thanh Truong, Nam T. S. Phan, 2014. Propargylamine synthesis via sequential methylation and C-H functionalization of N-methylanilines and terminal alkynes under metal-organic-framework Cu2(BDC)2(DABCO) catalysis, Journal of Catalysis, Vol. 319, 258–264.

PGS.TS. HOÀNG THỊ THU HÀ

HÓA HỌC

Ha Thi Thu Hoang, Elke Leuridan, Kirsten Maertens, Trung Dac Nguyen, Niel Hens, Ngoc Ha Vu, Raissa Nadège Caboré, Hong Thi Duong, Kris Huygen, Pierre Van Damme, Anh Duc Dang, 2016. Pertussis vaccination during pregnancy in Vietnam: Results of a randomized controlled trial Pertussis vaccination during pregnancy, Vaccine, Vol 34, 151-159.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG TRẺ

TS. BÙI HÙNG THẮNG

VẬT LÝ

Bui Hung Thang, Phan Hong Khoi, and Phan Ngoc Minh, 2015. A modified model for thermal conductivity of carbon nanotube-nanofluids. Physics of Fluids 27, 032002.