GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2015

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG CHÍNH

GS.TS. NGUYỄN ĐÔNG YÊN

TOÁN HỌC

Qui, N. T., & Yen, N. D., 2014. A class of linear generalized equations. SIAM Journal on Optimization, 24(1), 210-231.

GS.TSKH. ĐINH DŨNG

KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN

Dung, D., & Ullrich, T., 2013. N-Widths and-dimensions for high-dimensional approximations. Foundations of Computational Mathematics, 13(6), 965-1003.

GS.TS. NGUYỄN VĂN HIẾU

VẬT LÝ

Van Hieu, N., Van, P. T. H., Van Duy, N., & Hoa, N. D., 2012. Giant enhancement of H2S gas response by decorating n-type SnO2 nanowires with p-type NiO nanoparticles. Applied Physics Letters,101(25), 253106.

GS.TS. TRẦN THANH HẢI

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT& MÔI TRƯỜNG

Tran, H. T., Zaw, K., Halpin, J. A., Manaka, T., Meffre, S., Lai, C. K., … & Dinh, S. 2014. The Tam Ky-Phuoc Son shear zone in Central Vietnam: tectonic and metallogenic implications. Gondwana Research, 26(1), 144-164.

GS.TS. NGUYỄN HOÀNG LỘC

KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

Loc, N. H., Van Song, N., Tien, N. Q. D., Minh, T. T., Nga, P. T. Q., Kim, T. G., & Yang, M. S., 2011. Expression of the Escherichia coli heat-labile enterotoxin B subunit in transgenic watercress (Nasturtium officinale L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC),105(1), 39-45.

PGS.TS. NGUYỄN XUÂN HÙNG

KHOA HỌC KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

Nguyen-Xuan, H., Thai, C. H., & Nguyen-Thoi, T., 2013. Isogeometric finite element analysis of composite sandwich plates using a higher order shear deformation theory. Composites Part B: Engineering, 55, 558-574.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG TRẺ

TS. PHẠM HOÀNG HIỆP

TOÁN HỌC

Demailly, J. P., & Phạm, H. H., 2014. A sharp lower bound for the log canonical threshold. Acta Mathematica, 212(1), 1-9.

TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG

KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

Hung, N. M., The, D. T., Stauffer, J. R., & Madsen, H., 2014. Feeding behavior of black carp Mylopharyngodon piceus (Pisces: Cyprinidae) on fry of other fish species and trematode transmitting snail species. Biological Control, 72, 118-124.

TS. TRẦN XUÂN BÁCH

KHOA HỌC Y DƯỢC

Tran, B. X., 2013. Willingness to pay for methadone maintenance treatment in Vietnamese epicentres of injection-drug-driven HIV infection. Bulletin of the World Health Organization, 91(7), 475-482.