GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2014

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG CHÍNH

GS.TSKH. NGUYỄN HỮU VIỆT HƯNG

TOÁN HỌC

Nguyễn H. V. Hưng, 2012. The homomorphisms between the Dickson-Mùi algebras as modules over the Steenrod algebra. Mathematische Annalen (Springer) 353, 827-866.

PGS.TS. NGUYỄN BÁ ÂN

VẬT LÝ

Nguyen Ba An, 2010. Joint remote state preparation, via W and W-type states. Optics Communications, Vol.283, 4113-4117

PGS.TS. PHẠM THI KIM TRANG

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG

Pham Thi Kim Trang, Pham Hung Viet, Alexander van Geen, Benjamín C. Bostick, Vi Mai Lan, Nguyen-Ngoc Mai, Phu Dao Manh, Pham Hung Viet, Kathleen Radloff, Zahid Aziz, Jacob L. Mey, Mason O. Stahl, Charles F. Harvey, Peter Oates, Beth Weinman, Caroline Stengel, Felix Frei, Rolf Kipfer & Michael Berg, 2013. Retardation of arsenic transport through a leistocene aquifer. Nature 501, 204–207.

PGS.TSKH. PHẠM ĐỨC CHÍNH

KHOA HỌC KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

Pham D. C., 2011. Bounds on the effective conductivity of statistically isotropic multicomponent materials and random cell polycrystals. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 59, 497-510.