GIẢI THƯỞNG CHÍNH 2014

GS.TSKH. NGUYỄN HỮU VIỆT HƯNG

Nguyễn H. V. Hưng, 2012. The homomorphisms between the
Dickson-Mùi algebras as modules over the Steenrod algebra.
Mathematische Annalen (Springer) 353, 827-866.

GS.TSKH. NGUYỄN BÁ ÂN

Nguyen Ba An, 2010. Joint remote state preparation, via W and W-type states. Optics Communications, Vol.283, 4113-4117