GS.TSKH. NGÔ VIỆT TRUNG

  • NAFOSTED 

GS. TSKH Ngô Việt Trung sinh năm 1953. Ông nhận bằng Tiến sĩ năm 1978 tại Đại học Martin-Luther Halle-Wittenberg, Đức. Từ đó đến nay, ông nghiên cứu và giảng dạy tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông được phong chức danh phó giáo sư và giáo sư vào các năm 1983 và 1991. Ông là người xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu về chuyên ngành đại số giao hoán tại Viện Toán học. Các nghiên cứu của ông thường có mối liên hệ đến các vấn đề trong hình học và tổ hợp.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Dang Hop Nguyen and Ngo Viet Trung, 2019. Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals. Inventiones Mathematicae, Vol.218 , 779-827.

Công trình nghiên cứu một khái niệm rất cơ bản của chuyên ngành đại số giao hoán là độ sâu của iđêan. Nếu ta xét độ sâu tất cả các luỹ thừa hình thức của iđêan, ta sẽ có một hàm số học được gọi là hàm độ sâu hình thức. Công trình giải quyết được 3 giả thuyết về hàm độ sâu hình thức của iđêan thuần nhất trong vành đa thức. Để đạt được các kết quả trên, công trình đã đưa ra nhiều ý tưởng và phương pháp nghiên cứu mới sử dụng công cụ từ các chuyên ngành khác như hình học đại số, tô pô đại số, quy hoạch nguyên. Các kết quả đạt được dẫn đến nhiều vấn đề nghiên cứu mới mà việc giải quyết chúng sẽ giúp hiểu rõ hơn khái niệm luỹ thừa hình thức. Tạp chí Inventiones Mathematicae là một trong số những tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực toán học trên thế giới.