GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2014

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG CHÍNH

TOÁN HỌC

Nguyễn H. V. Hưng, 2012. The homomorphisms between the Dickson-Mùi algebras as modules over the Steenrod algebra. Mathematische Annalen (Springer) 353, 827-866.

VẬT LÝ

Nguyen Ba An, 2010. Joint remote state preparation, via W and W-type states. Optics Communications, Vol.283, 4113-4117

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT
& MÔI TRƯỜNG

Pham Thi Kim Trang, Pham Hung Viet, Alexander van Geen, Benjamín C. Bostick, Vi Mai Lan, Nguyen-Ngoc Mai, Phu Dao Manh, Pham Hung Viet, Kathleen Radloff, Zahid Aziz, Jacob L. Mey, Mason O. Stahl, Charles F. Harvey, Peter Oates, Beth Weinman, Caroline Stengel, Felix Frei, Rolf Kipfer & Michael Berg, 2013. Retardation of arsenic transport through a leistocene aquifer. Nature 501, 204–207.

KHOA HỌC KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

Pham D. C., 2011. Bounds on the effective conductivity of statistically isotropic multicomponent materials and random cell polycrystals. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 59, 497-510.